Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Kwartaalgegevens in verband met de gelijkgestelde perioden

Laatste update: 27 Juli 2020

De brochure die de gelijkgestelde perioden behandelt verschijnt één keer per jaar. Ze groepeert gegevens over de vier kwartalen van het betrokken jaar.

Op deze pagina worden een aantal basisgegevens gepresenteerd per kwartaal, onder de vorm van een tijdreeks.

Door de fusie met DIBISS, is de RSZ vanaf 1 januari 2017 ook bevoegd voor de inning van bijdragen van de lokale besturen. De waarnemingssfeer van de RSZ-statistieken wordt zo uitgebreid met de werknemers van de plaatselijke en provinciale overheden en omvat nu meer dan 99% van de loontrekkende tewerkstelling in België.

De uitbreiding van de waarnemingssfeer beperkt zich niet tot de gegevens vanaf het eerste kwartaal 2017. In de tijdreeksen worden ook voor de voorafgaande kwartalen tot 2013 de gegevens van de lokale besturen opgenomen.

U vindt dan ook vanaf 2017 in de gepresenteerde excel-bestanden twee werkbladen met gegevens: een met de historische tijdreeks vanaf 2007 tot 2016 (zoals die tot op dat moment gepubliceerd werd) en een tijdreeks vanaf 2013 tot en met het meest recent beschikbare kwartaal volgens de nieuwe waarnemingssfeer.

Per groep van gelijkgestelde perioden (groep A tot groep Q: de afbakening vindt u in dit pdf-document) zijn er drie tabellen:

^ Back to Top