panel 2

Attesten aanvragen - Stap 1

Hieronder vindt u een overzicht van de attesten die werkgevers elektronisch kunnen aanvragen.

Selecteer het attest van uw keuze.

Gegevens m.b.t. de stand van de rekening van de onderneming

Attest vereist voor deelname aan openbare aanbestedingen.

Attest 30bis met betrekking tot de inhoudingsplicht op facturen

Of er voor een bepaalde firma, in het kader van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, al dan niet een inhouding op facturen moet verricht worden, kunt u online nagaan in een openbare gegevensbank op het portaal van de sociale zekerheid. Deze levert een attest 30bis, dat u desgewenst zelf kunt afdrukken.

De inhouding van 35% van het bedrag van de factuur kan worden beperkt tot het bedrag van de sociale schuld mits de aannemer, voor wie de inhouding geldt, een attest van de RSZ voorlegt aan de opdrachtgever, degene die de factuur moet uitbetalen.

Dit attest ter beperking van de inhoudingsplicht op facturen tot het bedrag van de sociale schuld kan u op deze site online aanvragen, op voorwaarde dat u de firma vertegenwoordigt waarvoor de inhoudingsplicht geldt en dat het bedrag van de factuur minstens 7.143,00 EUR bedraagt.

Opgelet! Nagaan of er al dan niet inhoudingsplicht is, gebeurt niet via een attestaanvraag maar doet u zelf, rechtstreeks op het portaal van de sociale zekerheid ("Consulteren Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid").

Bekendmaking van schuldvorderingen

Mededeling van de bijdrageschuld van een met naam aangeduide werkgever aan al wie een wettig belang inroept.

Het attest wordt aangevraagd per gewone brief gericht aan:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Directie FINACO, Sectie attesten
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Certificaat bij overdracht van een handelsfonds

Dit RSZ-document certifieert dat de overdrager van een handelsfonds geen enkele bijdrage, bijdrageopslag of verwijlintrest verschuldigd is die als een zekere en opeisbare schuld wordt beschouwd en dat hij evenmin het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure tot invordering van bijdragen.

De overnemer van een handelsfonds is immers solidair aansprakelijk voor het betalen van de door de overdrager verschuldigde bijdragen voor sociale zekerheid. 
Deze aansprakelijkheid geldt niet wanneer de overdrager, bij de akte van overdracht, een RSZ-certificaat voegt waaruit blijkt dat de overdrager geen enkele bijdrage, bijdrageopslag of verwijlintrest verschuldigd is, en hij niet het voorwerp uitmaakt van een procedure tot invordering van bijdragen langs gerechtelijke weg. 
De aanvraag van dit certificaat verloopt via dit aanvraagformulier.

Identificatiegegevens van de werkgever

Bewijs dat de onderneming gedurende een bepaalde periode bij de RSZ is ingeschreven geweest als werkgever, met vermelding van RSZ-nr en categorie(ën)

Bewijs dat onderneming bij de RSZ is bekend als (actieve) werkgever, met vermelding van RSZ-nr en categorie(ën)

Bewijs dat de onderneming bij de RSZ niet is gekend als werkgever op het moment van de aanvraag

Individuele gegevens van de werknemer

Attest dat er in DIMONA een geldige arbeidsrelatie aanwezig is

Attest dat er bepaalde lonen en prestaties zijn aangegeven

Attest dat er bepaalde lonen zijn aangegeven

Attest dat er bepaalde prestaties zijn aangegeven

Aantal personen in dienst

Uitgesplitst volgens statuut (arbeiders – bedienden). Opgelet: er kunnen geen attesten m.b.t. een bepaald kwartaal afgeleverd worden voor het einde van de derde maand die op dat kwartaal volgt.

Uitgesplitst volgens statuut (arbeiders – bedienden). Opgelet: er kunnen geen attesten m.b.t. een bepaald kwartaal afgeleverd worden voor het einde van de derde maand die op dat kwartaal volgt.

  • Voor 2009 en voorgaande jaren:
    attest waaruit blijkt dat werkgever op 30 juni van het voorgaande jaar ofwel minder dan 10 werknemers ofwel minstens 10 werknemers tewerkstelde.
  • Vanaf 2010:
    attest waaruit blijkt dat de werkgever gemiddeld ofwel minder dan 10 werknemers ofwel minstens 10 werknemers tewerkstelde op volgende tijdstippen, voor zover er een aangifte werd overgemaakt: 31 december van het voorlaatste jaar en 31 maart, 30 juni en 30 september van het voorgaande jaar.

Grensoverschrijdende tewerkstelling

Detacheringsverklaring voor grensoverschrijdende tewerkstelling

De detacheringsdocumenten die de RSZ levert (formulier E101 of een ander toepasselijk document), bewijzen dat een werknemer onderworpen blijft aan de Belgische sociale zekerheid gedurende zijn tijdelijke tewerkstelling in het buitenland in opdracht van zijn Belgische werkgever.

Deze werkgever kan de aanvraag voor toelating van tijdelijke detachering van zijn werknemer, online zelf aanvragen via de toepassing Gotot (GrensOverschrijdende Tewerkstelling - Occupation Transfrontalière) op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Werken in meerdere lidstaten ("gelijktijdige tewerkstelling")

Een werknemer die in België woont en op regelmatige en structurele basis in twee of meer EER-lidstaten werkt, valt voor al zijn prestaties onder de Belgische sociale zekerheid. Het is niet van belang of hij door een of meerdere werkgevers tewerkgesteld is. De RSZ kan een attest afleveren dat de onderwerping aan het Belgische socialezekerheidsstelsel bevestigt. Het aanvraagformulier ADIII/RI/Art. 14.2.b is beschikbaar op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Dit aanvraagformulier kan ook gebruikt worden voor situaties waarbij ambtenaren of werknemers in een andere lidstaat als werknemer of zelfstandige werken.

^ Back to Top